Menu Close

“Palestine Movement: The Holy Land Without Peace and Tranquility” – Zani i Naltë newspaper

Exhibition Ended

“Palestine Movement: The Holy Land Without Peace and Tranquility” – Zani i Naltë newspaper

Exhibition DETAILS

Start Date: 24/02/2024 - 10:00:00
End Date: 25/02/2024 - 20:00:00

“Palestine Movement: The Holy Land Without Peace and Tranquility”, Zani i Naltë, Year 11, Issues 8-9, (August-September-1936), p. 266.

Periodicals played an important role in communicating important events in different parts of the Islamic world. With the establishment of the rule of England in Palestine, the movement to establish a Jewish kingdom in the lands of Palestine began. This incident angered many Muslims around the world. This event was also written in Albanian magazines and newspapers at the time, where Albanian Muslims expressed their anger and support for the Palestinians.

“Lëvizja e Palestinës: Toka e shenjtë pa paqe e qetësi”, Zani i Naltë, Viti 11, Nr. 8-9, (gusht-shtator-1936), f. 266.

Revistat periodike luanin një rol të rëndësishëm në komunikimin e ngjarjeve të rëndësishme në vende të ndryshme të botës islame. Me vendosjen e sundimit të Anglisë në Palestinë filloi lëvizja e themelimit të një mbretërie çifute në tokat e Palestinës. Kjo ngjarje shkaktoi zemërimin e shumë myslimanëve në mbarë botën. Kjo ndodhi zëri vend edhe në revistat e gazetat shqiptare asokohe ku myslimanët shqiptarë shprehnin zemërimin dhe përkrahjen e palestinezëve.

EVENTS