Menu Close

„Unification Day“ – Novi Behar newspaper

Exhibition Ended

„Unification Day“ – Novi Behar newspaper

Exhibition DETAILS

Start Date: 24/02/2024 - 10:00:00
End Date: 25/02/2024 - 20:00:00

Novi Behar No. 14 and 15, Sarajevo, 1929.

„Unification Day“ article celebrating 11 years of unification and creation of Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes. This was the last year the Kingdom had this name as in October 1929 official name was changed into Kingdom of Yugoslavia

Novi Behar br. 14 i 15, Sarajevo, 1929.

„Dan ujedinjena“ članak u kojem se slavi 11 godina ujedinjenja i stvaranja Kraljevi Srba, Hrvata i Slovenaca. To je ujedno posljednja godina u kojoj se Kraljevina tako nazivala jer je u oktobru 1929. godine promijenila ime u Kraljevina Jugoslavija.

EVENTS